• Học phận đại cương khối ngành kinh tế

  Ngày:21/10/2022

 • This work shows readers how to use Outlook as an effective and powerful solution for managing and organizing e-mail messages, schedules, tasks, notes, contacts, and other information as they are specifically applied in a business setting. It discusses managing and maintaining current customers and how to control customer interactions. This title: explains the process of using checklists and matching them with Outlook applications - from bulk mailing to planning a telemarketing campaign; addresse

  Ngày:12/09/2014

 • Giáo trình phân tích kinh doanh trình các khái niệm liên quan đến công việc kinh doanh và đưa ra những giải pháp cụ thể trong từng trượng hợp.

  Ngày:12/09/2014

 • Starting a small business and making it a success isn’t easy. In fact, most small business owners don’t get rich and many fail. This book presents the straight truth on small business success. It doesn’t offer cure-alls for every small business. Instead, it outlines real, effective principles for continued small business growth and success. Written by business growth expert Steven Little, The 7 Irrefutable Rules of Small Business Growth skips empty small business positivism in exchange for real-

  Ngày:12/09/2014

 • Bạn muốn thành công trong thương trường. Bạn cần có kỹ năng lập kế hoạch trong kinh doanh. Tài liệu này sẽ giúp bạn làm điều đó

  Ngày:12/09/2014

 • Tài liệu hướng dẫn học môn quản trị kinh doanh, mục tiêu là để trang bị kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng phân tích và đánh giá tài chính doanh nghiệp, trang bị công cụ, biện pháp đánh giá dự án đầu tư, trang bị kiến thức về việc huy động vốn doanh nghiệp,..

  Ngày:12/09/2014

 • A profitable market consists of people who have dire wants that are being unmet, so much so that they will jump to buy your solution (product or service). A profitable market can be compared to a lake with thousands of starving fish. All you need to do is throw in the bate and it turns into a feeding frenzy.

  Ngày:01/01/0001

 • Giáo trình bao gồm 9 chương cơ bản Chương 1: Tổng quan về dự án đầu tư Chương 2: Mô hình tổ chức và các nhà quản lý dự án Chương 3: Lập kế hoạch dự án Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án Chương 5: Phân phối các nguồn lực dự án Chương 6: Dự toán ngân sách và quản lý chi phí dự án Chương 7: Quản lý chất lượng dự án Chương 8: Giám sát và đánh giá dự án Chương 9: Quản lý rủi ro đầu tư Ngoài ra giáo trình còn được sử dụng tham khảo cho các doanh nghiệp

  Ngày:01/01/0001

 • Chương 1. Khái quát về hoạt động kinh doanh quốc tế Chương 2. Môi trường kinh doanh quốc tế Chương 3. Các định chế và các chủ thể trong kinh doanh quốc tế Chương 4. Pháp luật trong kinh doanh quốc tế Chương 5. Thương mại quốc tế Chương 6. Đầu tư trực tiếp nước ngoài Chương 7. Kinh doanh tài chính - tiền tệ quốc tế Chương 8. Kinh doanh các dịch vụ quốc tế Chương 9. Chiến lược kinh doanh quốc tế Chương 10. Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng trong kinh doanh quốc tế Chương 11. Hợp đồn

  Ngày:01/01/0001

 • The small business world is evolving. Competition, the emergence of the Internet, and mergers and acquisitions (not to mention the recession) have forced small businesses to rethink their marketing strategies.

  Ngày:01/01/0001

1 2 (2 Trang)