TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Ngày: 12-09-2014

+ Dưới gốc độ pháp lý: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có 
tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của 
pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 
+ Xét về mặt kinh tế: Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các 
hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm 
mục đích sinh lời. 
 

PDF.js viewer
 • Đã thích:

Tài liệu trong bộ sưu tập  

Tài liệu trong bộ sưu tập:

 1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  pdf 197 trang | Xem: 13820 | Download: 0

  + Dưới gốc độ pháp lý: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có 
  tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của 
  pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 
  + Xét về mặt kinh tế: Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các 
  hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm 
  mục đích sinh lời. 
   

 2. Phân tích báo cáo tài chính DN

  pdf 23 trang | Xem: 3907 | Download: 0

  chỉ ra rằng quản trị tài chính công ty liên quan ñến việc ra các quyết ñịnh ñầu tư, 

  quyết ñịnh nguồn vốn và quyết ñịnh phân chia cổ tức. Các quyết ñịnh này ñược thực hiện 

  ở hiện tại nhưng sẽ ảnh hưởng ñến tương lai của công ty. Do vậy, giám ñốc tài chính cần 

  hiểu ñược tình hình tài chính hiện tại của công ty trước khi ra quyết ñịnh. Muốn vậy, 

  giám ñốc tài chính có thể thực hiện phân tích báo cáo tài chính của công ty. Phân tích các 

  báo cáo tài chính công ty là quá trình sử dụng các báo cáo tài chính của công ty ñể phân 

  tích và ñánh giá tình hình tài chính của công ty. Mục ñích của phân tích báo cáo tài chính 

  là nhằm ñánh giá tình hình tài chính và hoạt ñộng của công ty ñể có cơ sở ra những quyết 

  ñịnh hợp lý. Phân tích báo cáo tài chính công ty có thể do bản thân công ty hoặc các tổ 

  chức bên ngoài công ty bao gồm các nhà cung cấp vốn như ngân hàng, công ty tài chính, 

  công ty cho thuê tài chính và các nhà ñầu tư như công ty chứng khoán, các quỹ ñầu tư, … 

  thực hiện.