• Tài liệu hướng dẫn học môn quản trị kinh doanh, mục tiêu là để trang bị kiến thức cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng phân tích và đánh giá tài chính doanh nghiệp, trang bị công cụ, biện pháp đánh giá dự án đầu tư, trang bị kiến thức về việc huy động vốn doanh nghiệp,..

  Ngày:12/09/2014

 • Bạn muốn thành công trong thương trường. Bạn cần có kỹ năng lập kế hoạch trong kinh doanh. Tài liệu này sẽ giúp bạn làm điều đó

  Ngày:12/09/2014

 • Starting a small business and making it a success isn’t easy. In fact, most small business owners don’t get rich and many fail. This book presents the straight truth on small business success. It doesn’t offer cure-alls for every small business. Instead, it outlines real, effective principles for continued small business growth and success. Written by business growth expert Steven Little, The 7 Irrefutable Rules of Small Business Growth skips empty small business positivism in exchange for real-

  Ngày:12/09/2014

 • Giáo trình phân tích kinh doanh trình các khái niệm liên quan đến công việc kinh doanh và đưa ra những giải pháp cụ thể trong từng trượng hợp.

  Ngày:12/09/2014

 • This work shows readers how to use Outlook as an effective and powerful solution for managing and organizing e-mail messages, schedules, tasks, notes, contacts, and other information as they are specifically applied in a business setting. It discusses managing and maintaining current customers and how to control customer interactions. This title: explains the process of using checklists and matching them with Outlook applications - from bulk mailing to planning a telemarketing campaign; addresse

  Ngày:12/09/2014

 • Học phận đại cương khối ngành kinh tế

  Ngày:21/10/2022

1 2 (2 Trang)