Quản trị kinh doanh quốc tế-TS Hà Văn Nội

Ngày: 11-09-2014

Chương 1. Khái quát về hoạt động kinh doanh quốc tế
Chương 2. Môi trường kinh doanh quốc tế
Chương 3. Các định chế và các chủ thể trong kinh doanh quốc tế
Chương 4. Pháp luật trong kinh doanh quốc tế
Chương 5. Thương mại quốc tế
Chương 6. Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Chương 7. Kinh doanh tài chính - tiền tệ quốc tế
Chương 8. Kinh doanh các dịch vụ quốc tế
Chương 9. Chiến lược kinh doanh quốc tế
Chương 10. Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng trong kinh doanh quốc tế
Chương 11. Hợp đồng trong kinh doanh quốc tế
Chương 12. Quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh quốc tế.
Tài liệu tham khảo

PDF.js viewer
 • Đã thích:

Tài liệu trong bộ sưu tập  

Tài liệu trong bộ sưu tập:

 1. Quản trị kinh doanh quốc tế-TS Hà Văn Nội

  pdf 182 trang | Xem: 15747 | Download: 0

  Chương 1. Khái quát về hoạt động kinh doanh quốc tế
  Chương 2. Môi trường kinh doanh quốc tế
  Chương 3. Các định chế và các chủ thể trong kinh doanh quốc tế
  Chương 4. Pháp luật trong kinh doanh quốc tế
  Chương 5. Thương mại quốc tế
  Chương 6. Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  Chương 7. Kinh doanh tài chính - tiền tệ quốc tế
  Chương 8. Kinh doanh các dịch vụ quốc tế
  Chương 9. Chiến lược kinh doanh quốc tế
  Chương 10. Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng trong kinh doanh quốc tế
  Chương 11. Hợp đồng trong kinh doanh quốc tế
  Chương 12. Quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh quốc tế.
  Tài liệu tham khảo

 2. Thanh toán quốc tế

  pdf 63 trang | Xem: 4194 | Download: 0

  Giáo trình trình bày về hối đoái, thị trường hối đoái, kinh doanh ngoại tệ, và phương tiện thanh toán quốc tế như hối phiếu, cheque, thẻ thanh toán, và cuối cùng là phương thức thanh toán quốc tế.

 3. Giáo trình thanh toán quốc tế

  pdf 27 trang | Xem: 5031 | Download: 0

  Trong điều kiện hiện nay, khi hàm lượng vàng ca tiền tệ không còn có ý nghthiết thực ñối với việc xác ñịnh tgiá hối oái, hệ thống tgiá cố ñịnh dưới mi hình thức ã btan vỡ, tgiá trên thtrường thế giới biến ñổi mnh m, sức mua ca tiền tệ ca nhiều nước gim sút nghiêm trng, người ta phi dựa vào nhiều ngoi tệ ca nhiều nước ñể ñảm bo giá trthực tế ca các khon thu nhập bằng ngoi tệ trên hợp ñồng, gi là ñảm bo theo rổ ngoi tệ ñược chn.